ALGEMENE VOORWAARDEN

U dient deze algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen aangezien zij uw rechten en verplichtingen krachtens de wet regelen en de voorwaarden uiteenzetten waaronder Cactuzz de goederen aan u verkopen.

 1. Gebruik van deze website

Deze website wordt gratis verzorgd voor uw persoonlijke gebruik behoudens deze voorwaarden. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in om aan deze voorwaarden te zijn gebonden.

Alle bestellingen en aankopen die op deze website worden gedaan, worden tevens beheerst door deze voorwaarden en zijn tussen u en Cactuzz. Uw contract is onder geen enkele omstandigheid met een derde, inclusief de detailhandel wiens website u wellicht naar deze site heeft verwezen.

DEZE VOORWAARDEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN

 1. Prijzen

De prijzen die zijn verschuldigd voor de artikelen die u bestelt worden duidelijk op de website vermeld. Indien wij per vergissing een artikel te laag hebben geprijsd, zijn wij niet verplicht om dat artikel tegen de vermelde prijs aan u te leveren, mits wij u hiervan op de hoogte stellen voordat wij het betreffende artikel verzenden. Alle prijzen zijn in euro’s en worden vermeld met inbegrip van BTW.

 1. Beschikbaarheid

Indien wij door overmacht niet in staat zijn een bepaald artikel te leveren, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 1. Acceptatie

Er bestaat geen enkel contract tussen u en ons tenzij en totdat wij de goederen daadwerkelijk naar u verzenden. Tot op enig tijdstip daarvoor kunnen wij weigeren de goederen aan u te leveren zonder daar een reden voor te geven. Op het moment dat wij uw bestelling accepteren door het verzenden van de goederen (en niet daarvoor) ontstaat er een contract tussen u en ons. Indien wij weigeren de goederen te leveren en betaling heeft reeds plaatsgevonden zullen wij het bedrag binnen 30 dagen na het weigeren van uw bestelling met de prijs van de goederen crediteren. Wij zijn niet verplicht om u een aanvullende compensatie te geven voor de geleden teleurstelling.

Indien er een probleem met uw bestelling is met betrekking tot beschikbaarheid van de goederen of ons vermogen om te leveren, nemen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk contact per telefoon of e-mail met u op.

 1. Bezorging en acceptatie

De producten worden bezorgd naar het adres dat u op het ingevulde bestelformulier heeft vermeld. Zodra de goederen bij u zijn bezorgd worden zij op uw risico bewaard en zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging daarvan.

Alle bezorgingen worden door externe transportbedrijven uitgevoerd. Indien u de producten niet in ontvangst kunt nemen, worden, afhankelijke van het gebruikte transportbedrijf, uw goederen hetzij opgeslagen in het depot het dichtst bij uw adres tot u ze kunt afhalen, of het transportbedrijf zal proberen de goederen opnieuw aan uw adres te bezorgen.

De maximale levertijd bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is, zal Cactuzz U hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Cactuzz zal bij ontbinding de reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen terugstorten.

Wij zullen ons uiterste best doen de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van uw bestelling te bezorgen, maar zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van vertraging in de bezorging vanwege overmacht.

Indien u artikelen bestelt met verschillende beschikbaarheiddata bewaren wij alle artikelen tot het laatste artikel is geleverd. U kunt echter kiezen voor aparte bezorging van elk artikel en wij behouden ons het recht voor om u in dat geval telkens bezorgkosten in rekening te brengen.

Indien ondanks de zorgvuldige verpakking toch een beschadiging is opgetreden, dient u hiervan direct bij de transporteur melding te maken en dit te vermelden op de pakbon.

Tekent u bij ontvangst van de goederen via een koerier (DPD, TNT, DHL) altijd ¨onder voorbehoud van schade¨.

Dit voorkomt bij een verborgen transportschade, afwijzing van uw claim door de transporteur.

Onze producten dienen direct bij ontvangst gecontroleerd te worden op onbeschadigde ontvangst.U heeft 24 uur de tijd om de schade bij ons te melden, daarna wordt aangenomen dat het pakket ordentelijk en compleet geleverd is zonder schade.

 1. Annulering

Bestellingen van radiatoren die speciaal in opdracht worden geproduceerd of van een afwijkende lakkleur worden voorzien, kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd nadat deze zijn verwerkt.

Voor andere producten geldt dat u het recht heeft om uw bestelling tot 14 werkdagen vanaf de dag na de bezorging te annuleren door onze afdeling Klantenservice te bellen op 010-495 69 93. U kunt uw bestelling ook per post of e-mail annuleren op:

Email: info@cactuzz.nl

Post: Cactuzz

Waterman 21

2665 WJ

Bleiswijk

Nederland

Indien de goederen reeds zijn verzonden op de datum van ontvangst van uw annulering van de bestelling, moet u de goederen aan ons retourneren in overeenstemming met onderstaande paragraaf 7, en wij zullen de prijs van de goederen binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de annulering werd ontvangen terugstorten.

Indien u de goederen niet binnen 21 dagen na annulering retourneert, brengen wij kosten in rekening met betrekking tot het terugkrijgen van de goederen. Indien u de goederen niet retourneert of ze niet beschikbaar maakt voor collectie binnen 30 dagen na uw annulering, wordt u geacht de goederen te hebben geaccepteerd, waarna een nieuw koopcontract ontstaat en u de kosten van uw bestelling in rekening worden gebracht tegen de prijs die op de website is vermeld. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 1. Retourneringen

Bestellingen van radiatoren die speciaal in opdracht worden geproduceerd of van een afwijkende lakkleur worden voorzien, kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd nadat deze zijn verwerkt.

Voor andere producten die u om welke reden dan ook binnen 14 werkdagen vanaf ontvangst wilt retourneren, dient u het volgende te doen:

* U moet (in alle gevallen voordat u de retournering van het artikel regelt) onze afdeling klantenservice e-mailen en de retournering van het artikel/de artikelen laten goedkeuren. Wij wijzen erop dat wij zonder deze goedkeuring het artikel niet voor creditering kunnen verwerken.

* Retourzendingen dienen te worden geadresseerd aan het postadres dat onder punt 6 van deze algemene voorwaarden is vermeld.

* 1. Het spijt ons dat indien u de retourprocedure die bovenstaand is beschreven niet volgt, Cactuzz niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet bezorgen van geretourneerde goederen, derhalve bevelen wij u aan dat u een transportbewijs verkrijgt van het transportbedrijf.

* 2. Indien een artikel wordt teruggezonden om een andere reden dan een productfout of een omissie van de kant van Cactuzz, ontvangt u 100% van de kosten van de goederen terug, op voorwaarde dat de goederen door u worden geretourneerd en door ons ontvangen in de conditie waarin zij verkeerden toen zij aan u werden geleverd.

 1. Betaling

U kunt gebruik maken van IDEAL, overschrijving, contant betaling of onder rembours betaling.

Onze aansprakelijkheid ten opzichte van u in verband met een bestelling is nooit groter dan de totale prijs die voor de goederen in rekening is gebracht.

 1. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site is beschermd door copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze site op een computerscherm bewaren en tonen, genoemde inhoud in elektronische vorm op een disk opslaan (maar niet op een server of ander opslagapparatuur verbonden aan een netwerk) of een kopie van genoemde inhoud voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik afdrukken, op voorwaarde dat u alle en enige copyrightvermeldingen en eigendomsvermeldingen in tact laat. U mag geen van de materialen of inhoud op deze site anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of verspreiden voor gebruik voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke goedkeuring van Cactuzz bv.

In deze voorwaarden wordt u geen licentie gegeven om enig handelsmerk van Cactuzz te gebruiken.

 1. Beschikbaarheid van deze site

Hoewel Cactuzz ernaar streeft om u de best mogelijke service te bieden, kan Cactuzz geen toezegging doen dat de diensten op deze site aan uw eisen voldoen. Cactuzz kan niet garanderen dat de service foutvrij is. Indien zich een fout voordoet in de service, dient u dit aan de klantenservice (zie hieronder voor contactgegevens) te melden, of via e-mail naar info@cactuzz.nl en wij zullen trachten de fout zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen. Indien u suggesties heeft over hoe wij deze site kunnen verbeteren, neem dan contact op met de klantenservice die graag van u hoort.

Uw toegang tot deze site kan soms beperkt zijn vanwege reparaties, onderhoud of de invoering van nieuwe voorzieningen of diensten. Wij zullen trachten de service zo snel als redelijk mogelijk is te herstellen.

 1. Onze aansprakelijkheid

11.1 Deze site wordt geleverd door Cactuzz zonder waarborgen of garanties. U moet de risico’s dragen die verbonden zijn aan het gebruik van Internet. In het bijzonder doen wij afstand van alle aansprakelijkheden met betrekking tot het volgende:

11.1.1 onverenigbaarheid van deze site met enige van uw uitrusting, software of telecommunicatieverbindingen

11.1.2 technische problemen inclusief fouten of onderbrekingen van deze site

11.1.3 ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of incorrectheid van deze site

11.1.4 ontoereikendheid van deze site om aan uw eisen te voldoen

11.2 Indien de geleverde goederen niet overeenkomen met wat u heeft besteld of beschadigd of defect zijn of de omvang van de levering onjuist is, zijn wij niet aansprakelijk jegens u tenzij u ons binnen 10 dagen na bezorging van de betreffende goederen schriftelijk van het probleem op de hoogte stelt op ons contactadres.

11.3 Indien u de goederen die door u zijn besteld niet binnen 30 dagen vanaf de besteldatum ontvangt, zijn wij niet aansprakelijk jegens u tenzij u ons binnen 40 dagen vanaf de datum waarop u de goederen heeft besteld schriftelijk van het probleem op de hoogte stelt op ons contactadres.

Als u ons van een probleem op de hoogte stelt op grond van deze voorwaarde is onze enige verplichting:

11.3.1 om een eventueel tekort of niet-leverantie goed te maken;

11.3.2 goederen die beschadigd of defect zijn te vervangen of te repareren; of

11.3.3 u het door u betaalde bedrag voor de betreffende goederen terug te betalen in de vorm die wij kiezen.

11.4 Behalve waar door de wet uitgesloten, hebben wij geen aansprakelijkheid jegens u voor enig indirect of vervolgverlies, schade of kosten (inclusief verlies van winst, handel of goodwill) ongeacht op welke wijze dit voortkomt uit enig probleem dat u krachtens deze voorwaarde onder onze aandacht brengt en wij zijn niet aansprakelijk u enig geld te betalen als compensatie anders dan u het bedrag dat door u voor de betreffende goederen is betaald terug te betalen krachtens bovenstaande clausule 11.3.3.

11.5 De import of export van bepaalde goederen naar u kan door een bepaalde nationale wet zijn verboden. Wij doen geen verklaringen en accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot de export en import van de goederen die u koopt.

11.6 Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om eventuele rechten die u als consument heeft krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving of andere wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten te beperken noch op enige wijze onze aansprakelijkheid jegens u voor dood of persoonlijk letsel voortkomende uit onze nalatigheid uit te sluiten of te beperken.

11.7 Alle radiatoren worden geleverd onder de geldende fabrieksgaranties.

Voorzover toegestaan door toepasselijke wetgeving stemt u ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u/of enige derde voor enige gevolg- of incidentele schade (inclusief, maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verspilde kosten, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of strafschade in welke vorm ook die voortkomt uit of betrekking heet op deze site.

Niets in deze voorwaarden sluit uit onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood, veroorzaakt door onze nalatigheid of zal invloed hebben op uw wettelijke rechten of deze uitsluiten waar dit onrechtmatig zou zijn.

 1. Derdenwebsites

Deze site omvat links naar andere websites of materialen die niet binnen de controle daarvan vallen. Cactuzz is niet verantwoordelijk voor inhoud op het Internet of enige andere site buiten deze site.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn beheerd door en samengesteld in overeenstemming met de wetgeving van Nederland en bij eventuele geschillen worden alleen beslist door de Nederlandse rechtbanken.

Indien enige van deze voorwaarden door enige rechtbank of bevoegde autoriteit worden beschouwd als geheel of gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of onafdwingbaar dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden die volledig geldig en afdwingbaar blijven voorzover dit is toegestaan door de wet.

 1. Internationaal gebruik

Cactuzz doet geen toezeggingen dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland en het toegang verkrijgen tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal of onwettig is, is verboden. Indien u verkiest toegang tot deze site te verkrijgen van locaties buiten Nederland, dan doet u dit op uw eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetgeving.

 1. Algemeen

U mag geen van uw rechten krachtens deze voorwaarden toekennen, sublicentiëren of anderszins overdragen.

Indien u deze voorwaarden schendt en Cactuzz negeert dit, is Cactuzz nog steeds gerechtigd om haar rechten en vormen van genoegdoening op een later tijdstip of in enige andere situatie waarin u de voorwaarden schendt uit te oefenen.

Cactuzz is niet verantwoordelijk voor enige schending van deze voorwaarden door overmacht.

Deze site is het eigendom van en wordt gerund door Cactuzz adres: Waterman 21  2665 WJ in Bleiswijk, een bedrijf dat is geregistreerd in Nederland met KVK-nummer: 27284541 en BTW-Nummer: NL821911703B01